Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:--
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je sledovanie vybraných ťažkých kovov (ŤK) a polokovov (Zn, Pb, Cu, Cd, As a i.) v prírodných matriciach akými sú vody (určené na pitné účely, na zavlažovanie a pod.) v lokalite Nitra – Staré mesto. Získané analýzy vybraných ukazovateľov ŤK sa budú porovnávať a hodnotiť z hľadiska hygieny, bezpečnosti a legislatívy potravín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia