Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie remediačného média v znížení bioprístupnosti kadmia do poľnohospodárskych plodín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Jana Urminská, PhD.
Abstrakt: .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia