Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: .Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.
Stav tématu: schváleno (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej diplomovej práce je na základe analýzy získaných údajov poukázať na  úlohy, ktorú zohrávajú poľnohospodárske družstvá vo vybranom regióne vo vzťahu k rozvoju vidieka. Stanoví sa hypotéza , ktorú sa diplomant pokúsi na základe ním získaných výsledkov potvrdiť –resp. vyvrátiť. Budú analyzované najmä údaje, ktoré sa týkajú – možností pracovných miest v družstvách, sociálnych, kultúrnych úloh , ktoré poľnohospodárske družstvá realizujú pre obyvateľov vybraného regiónu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení