Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: .Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.
State of topic: approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Law - FESRD
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Summary: Cieľom záverečnej diplomovej práce je na základe analýzy získaných údajov poukázať na  úlohy, ktorú zohrávajú poľnohospodárske družstvá vo vybranom regióne vo vzťahu k rozvoju vidieka. Stanoví sa hypotéza , ktorú sa diplomant pokúsi na základe ním získaných výsledkov potvrdiť –resp. vyvrátiť. Budú analyzované najmä údaje, ktoré sa týkajú – možností pracovných miest v družstvách, sociálnych, kultúrnych úloh , ktoré poľnohospodárske družstvá realizujú pre obyvateľov vybraného regiónu.

There are no limitations of the topic