Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
.Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Law - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Cieľom záverečnej diplomovej práce je na základe analýzy získaných údajov poukázať na  úlohy, ktorú zohrávajú poľnohospodárske družstvá vo vybranom regióne vo vzťahu k rozvoju vidieka. Stanoví sa hypotéza , ktorú sa diplomant pokúsi na základe ním získaných výsledkov potvrdiť –resp. vyvrátiť. Budú analyzované najmä údaje, ktoré sa týkajú – možností pracovných miest v družstvách, sociálnych, kultúrnych úloh , ktoré poľnohospodárske družstvá realizujú pre obyvateľov vybraného regiónu.

There are no limitations of the topic