Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: .Postavenie a úloha poľnohospodárskych družstiev v rozvoji vidieka vo vybranom regióne Slovenska.
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej diplomovej práce je na základe analýzy získaných údajov poukázať na  úlohy, ktorú zohrávajú poľnohospodárske družstvá vo vybranom regióne vo vzťahu k rozvoju vidieka. Stanoví sa hypotéza , ktorú sa diplomant pokúsi na základe ním získaných výsledkov potvrdiť –resp. vyvrátiť. Budú analyzované najmä údaje, ktoré sa týkajú – možností pracovných miest v družstvách, sociálnych, kultúrnych úloh , ktoré poľnohospodárske družstvá realizujú pre obyvateľov vybraného regiónu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia