Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach regiónu Nitra
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom záverečnej diplomovej práce je zmapovať vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde vo vybraných vidieckych sídlach, uskutočniť analýzu a zistiť, či vlastníctvo a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde ovplyvňujú sledované oblasti najmä z pohľadu predmetu činnosti a tvorby pracovných miest .V práci je potrebné zistiť prostredníctvom získaných údajov, nakoľko sa zmenili ( či vôbec prišlo k zmene vlastníctva k p.p., či to malo vplyv na využívanie p.p. ktorá bola predmetom predaja). Stanoví sa hypotéza, ktorú bude potrebné potvrdiť resp. vyvrátiť . Výsledky budú zisťované za obdobie minimálne 3 rokov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia