Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Trh s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu.
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej diplomovej práce je uskutočniť analýzu trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných obciach regiónu a poukázať na problémy ,ktoré v tejto súvislosti vznikajú. V práci sa stanoví hypotéza, podľa ktorej trh s poľnohospodárskou pôdou ( zmena v subjektoch vlastníckych ale aj užívacích vzťahov) ovplyvňuje vidiek, kde sa pôda nachádza a to najmä z pohľadu tvorby pracovných miest a formy podnikania. V práci sa pokúsi diplomant stanovenú hypotézu na základe zistených a následne zhodnotených výsledkov( získaných formou vytvoreného dotazníka ale aj štatistických údajov ) potvrdiť. Záverom budú navrhnuté opatrenia ,ktoré podporia rozvoj trhu s poľ. pôdou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia