Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza výskytu vybraných trofických skupín chrobákov v lesnom poraste NPR Báb (možnosť pokračovania v DP)
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza historického stavu výskytu populácií podľa literárnych zdrojov a porovnanie so súčasným stavom v lesnom poraste v NPR Bábsky les. Dosiahnuté výsledky analyzovať na základe monitoringu, charakteristík jednotlivých druhov a vybraných lokalít. Metodický postup je založený na kladení zemných pascí a Malaiseho pascí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-EM environmentálne manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.