Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť podľa získaných podkladov možné zníženie (mitigáciu) emisií amoniaku v riešenom území. Práca je založená na mapovaní zdrojov emisií amoniaku, spôsobov hospodárenia s odpadmi z rastlinnej a živočíšnej výroby v danom regióne. Metodické riešenie vychádza z materiálov IPCC a zásad správnej poľnohospodárskej praxe ako aj modelovaním


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ
B-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.