Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť podľa získaných podkladov možné zníženie (mitigáciu) emisií amoniaku v riešenom území. Práca je založená na mapovaní zdrojov emisií amoniaku, spôsobov hospodárenia s odpadmi z rastlinnej a živočíšnej výroby v danom regióne. Metodické riešenie vychádza z materiálov IPCC a zásad správnej poľnohospodárskej praxe ako aj modelovaním


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ-- nezadané -- -- nezadané --
B-EMZ environmentálny manažment-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.