Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: eGovernment a informačné systémy obcí
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Maroš Valach, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť úroveň eGovernment-u v podmienkach miestnej samosprávy, ako aj informačných systémov, ktoré využívajú obce. Informácie a podklady bude študent čerpať nielen zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty obcí), ale aj z primárnych zdrojov (prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu obcí). Cieľom práce je taktiež identifikovať kľúčové problémy a nedostatky v tejto oblasti a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.