Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Maroš Valach, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť spôsoby, akými dve vybrané mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a efekty z takejto formy podnikania. Informácie a podklady bude študent čerpať aj zo sekundárnych zdrojov (interné dokumenty miest) a aj z primárnych zdrojov (napr. prostredníctvom riadeného rozhovoru s predstaviteľmi výkonného manažmentu miest, resp. podnikov s majetkovou účasťou miest). Budú identifikované kľúčové problémy a nedostatky a navrhnuté opatrenia na zlepšenie v oblasti využívania majetku na podnikanie.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.