Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Abstrakt: Anotácia: Cieľom diplomovej práce je zmapovať  súčasnú situáciu a problémy v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a vo vybraných štátoch EU a následne identifikovať faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Okrem poukázania na historický vývoj ochrany poľnohospodárskej pôdy a zmapovania právnej úpravy, práca poukáže na úlohu pozemkovej politiky v tejto oblasti . Uskutoční sa analýza situácie a dôvody úbytku poľnohospodárskej pôdy za posledné 3 roky, budú identifikované faktory ktoré brzdia efektívnu ochranu p.p a vplyv vybraných faktorov sa empiricky otestuje . Jednou z úloh bude poukázať na efektívnosť pozemkovej politiky v tejto oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia