Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Emília Škorecová, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Autor bakalárskej práce sa zameria na charakteristiku významu, úloh a obsahu environmentálne orientovaného účtovníctva v odbornej a vedeckej literatúre. Uvedie stručnú ekonomickú charakteristiku vybraného podnikateľského subjektu. Zvolené ekonomické ukazovatele zoradí do časových radov za posledné tri účtovné obdobia. Uvedie súčasný stav sledovania environmentálnych informácií (nákladov, výnosov, daní, záväzkov a pod.)v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektu, popíše kladné stránky, rezervy a uvedie svoj návrh na odstránenie rezerv.

There are no limitations of the topic