Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nákladové účtovníctvo vybraného podnikateľského subjektu
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Summary: Téma je zameraná na zhodnotenie systému nákladového účtovníctva, ktorý sa uplatňuje v podnikateľskom subjekte vybranom autorom práce. Autor práce vypracuje stručnú ekonomickú charakteristiku podniku za 3-ročné časové obdobie. Následne bude analyzovať vedenie nákladového účtovníctva na úrovni podniku, stredísk a výkonov. Uvedie súčasný stav, pozitíva a rezervy. Vychádzajúc zo zistených rezerv vypracuje návrhy na opatrenia, ktoré by mohli vo vybranom podniku prispieť k zdokonaleniu nákladového účtovníctva.

There are no limitations of the topic