Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Téma je zameraná na zhodnotenie systému kalkulácií, ktorý sa uplatňuje v podnikateľskom subjekte vybranom autorom práce. Charakteristika podniku bude vypracovaná minimálne za 3-ročné časové obdobie. Kalkulácie daného podniku budú posudzované z hľadiska požiadaviek kladených na klasické kalkulácie, kalkulácie variabilných nákladov a kalkulácie zostavované podľa činností (ABC kalkulácie). Autor práce uvedie špecifiká, pozitíva a rezervy, ktoré pri skúmaní kalkulačného systému podniku zistil. Na základe zistených slabých stránok a rezerv, vypracuje autor návrhy na opatrenia, ktoré by mohli vo vybranom podniku prispieť k zdokonaleniu zostavovania a využívania kalkulácií.

There are no limitations of the topic