Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Summary: Téma je zameraná na zhodnotenie sledovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v podnikateľskom subjekte vybranom autorom práce. Obsahom práce bude sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na úrovni podniku, ale aj na úrovni stredísk a jednotlivých výrobkov, prác a služieb. Autor vypracuje zhodnotenie minimálne za 3-ročné časové obdobie, uvedie špecifiká, pozitíva a rezervy. Vychádzajúc zo zistených slabých stránok a rezerv naformuluje návrhy na opatrenia, ktoré by mohli vo vybranom podniku prispieť k zdokonaleniu sledovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

There are no limitations of the topic