Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Emília Škorecová, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Abstrakt:
Téma je zameraná na zhodnotenie sledovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v podnikateľskom subjekte vybranom autorom práce. Obsahom práce bude sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na úrovni podniku, ale aj na úrovni stredísk a jednotlivých výrobkov, prác a služieb. Autor vypracuje zhodnotenie minimálne za 3-ročné časové obdobie, uvedie špecifiká, pozitíva a rezervy. Vychádzajúc zo zistených slabých stránok a rezerv naformuluje návrhy na opatrenia, ktoré by mohli vo vybranom podniku prispieť k zdokonaleniu sledovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia