Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Emília Škorecová, CSc.
Summary: Téma je zameraná na zhodnotenie sledovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre potreby manažérov v podnikateľskom subjekte vybranom autorom práce. Obsahom práce bude sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na úrovni podniku, na úrovni stredísk a jednotlivých výrobkov, prác a služieb. Autor vypracuje zhodnotenie minimálne za 3-ročné časové obdobie, uvedie špecifiká, pozitíva a rezervy. Vychádzajúc zo zistených slabých stránok a rezerv naformuluje návrhy na opatrenia, ktoré by mohli vo vybranom podniku prispieť k zdokonaleniu sledovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre potreby manažérov.

There are no limitations of the topic