Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Abstrakt: Vidiecky priestor ponúka širokú škálu využitia pre rekreáciu, turizmus a cestovný ruch. Na základe konkrétnej analýzy stavu štruktúry a kvality konkrétneho vidieckeho priestoru v regióne študent navrhne náučno-poznávaciu trasu so zameraním na prírodné a kultúrno-historické danosti regiónu. Parciálnym cieľom bude priestorovo vymedziť navrhnutú trasu a zakomponovať ju do existujúcej siete cestovného ruchu v danom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.