Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitoring využívania environmentálnych technológií v regióne (konkrétny región podľa výberu študenta)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Abstrakt: Anotácia Monitoring využívania environmentálnych technológií (ET) vo výrobných sektoroch a ich technológiách (energetika, priemysel, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo) v konkrétnom regióne. Hodnotenie výsledkov monitoringu podľa Akčného plánu EÚ pre environmentálne technológie. Porovnanie ET využívaných v regióne s relevantnými technológiami. Návrh odporúčaní pre zavedenie konkrétnych ET.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.