Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv spôsobu chmelenia na vybrané kvalitatívne parametre piva
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Štefan Dráb, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Dráb, PhD.
Abstrakt: Chmelenie je dôležitým technologickým krokom výroby piva pričom jeho význam spočíva najmä v prechode účinných látok z chmeľu do piva, čím možno dosiahnuť požadované technologické a senzorické vlastnosti finálneho produktu. Množstvo, charakter prípadne zmena formy účinných látok závisí najmä od spôsobu chmelenia prípadne od formy pridávaného chmeľu, alebo chmeľových produktov. Medzi najpoužívanejší spôsob chmelenia možno zaradiť najmä klasický proces chmeľovaru, no v súčasnosti sa do popredia dostávajú aj ďalšie technológie chmelenia ktoré boli vytvorené s cieľom modifikovať prípadne zintenzívniť senzorické vlastnosti piva. V práci budú hodnotené vybrané kvalitatívne parametre vzoriek piva pripravených s využitím rozdielnych spôsobov chmelenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia