Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inštitucionálne zabezpečenie regionálnej politiky vo vybraných štátoch EÚ
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Abstrakt: Jednou z najvýznamnejších politík EÚ je regionálna politika, ktorej cieľom je napomôcť znižovaniu medziregionálnych rozdielov v rámci jednotlivých členských štátov. Nástroje regionálnej politiky EÚ sú doplnkovým i nástrojmi k národným politikám a nástrojom, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch vyskytujú v rôznych podobách a uplatňujú sa rôznym spôsobom. Cieľom záverečnej práce bude identifikovať inštitucionálne prostredie, ako aj nástroje, ktoré využívajú vybrané členské štáty pre implementáciu regionálnej politiky. Študent musí ovládať anglický jazyk.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.