Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Manažment vybraných odvetví živočíšnej výroby v agrosubjekte
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Jana Kozáková, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude zameraná na špecifické podmienky poľnohospodárskej prvovýroby vybraného Slovenského agrosubjektu. Práca sa bude venovať manažérsko-ekonomickému zhodnoteniu chovu vybraných druhov hospodárskych zvierat a ich porovnaniu s výsledkami iných podnikateľských subjektov v danej výrobnej oblasti, resp. celej SR. Podmienkou pre vypracovanie tejto práce je získanie manažérsko-ekonomických podkladových údajov z vybraného agrosubjektu za obdobie min. 5 rokov.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia