Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: V súčasnej dobe existujú v ľudskej výžive vážne disproporcie v dôsledku zmeny životného štýlu a životnej úrovne obyvateľstva. Prevláda spotreba energeticky bohatých potravín pri súčasnom znížení podielu konzumácie bielkovín rastlinného pôvodu. So zmenou štruktúry ľudskej stravy sa u nás výrazne znížila aj spotreba strukovín, hoci v nedávnej minulosti boli oceňovanými plodinami. Vstupom rôznych producentov potravinových polotovarov na trh, a tým aj rozšírením sortimentu mrazených a konzervovaných produktov, sa konzumácia niektorých strukovín môže zvýšiť. Cieľom diplomovej práce bude formou dotazníka zistiť preferencie a frekvenciu konzumácie strukovín u školákov ZŠ. V súlade so zásadami racionálnej výživy je žiadúce zmeniť nesprávne stravovacie návyky smerom k zdravému životnému štýlu. Strava bohatšia na strukoviny je nielen spestrením jedálneho lístka, ale do istej miery aj atraktívnym riešením zdravšieho stravovania vzhľadom na ich nutričný profil a obsah chemoprotektívnych látok pozitívne pôsobiacich na odolnosť organizmu proti ochoreniam. Práca je určená študentom FAPZ, odbor VLU.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia