Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Dlhovekosť dojčiacich kráv mäsového dobytka na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Eva Strapáková, PhD.
Abstrakt: Chov dojčiacich kráv bez trhovej produkcie mlieka sa najviac približuje prirodzenému spôsobu života zvierat. Kravy sú chované spolu s teľatami a dojčia ich počas celej laktácie. Pri tomto systéme chovu zohráva významnú ekonomickú úlohu dlhovekosť kráv. Zvyšujúca sa dlhovekosť matiek znižuje náklady spojené so zaraďovaním nových zvierat do stáda. Cieľom práce bude zhodnotiť dlhovekosť dojčiacich kráv mäsového dobytka a popísať faktory, ktoré ju ovplyvňujú dostupnými matematicko-štatistickými metódami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia