Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien hovädzieho dobytka chovaných na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Strapáková, PhD.
Abstrakt: Dlhovekosť sa zaraďuje medzi nepriame úžitkové vlastnosti. Významne ovplyvňuje ekonomiku podniku znižovaním nákladov na zaraďovanie nových zvierat do stáda. Cieľom práce bude zistiť vplyv vybraných produkčných a reprodukčných ukazovateľov na dlhovekosť kráv mäsových plemien chovaných na Slovensku pomocou metódy Survival analysis.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.