Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vplyv obsahu rizikových prvkov na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. Taktiež je známe, že zvýšené koncentrácie rizikových prvkov, ktoré huby (organizmus) príjme, majú významný vplyv na antioxidačný status organizmu. V tejto diplomovej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či rôzne koncentrácie vybraných rizikových prvkov v nadzemnej časti jedlej divorastúcej huby sú v štatisticky významnom korelačnom vzťahu s rôznymi antioxidačnými parametrami.
Zrušeno:
ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.