Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv obsahu rizikových prvkov na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. Taktiež je známe, že zvýšené koncentrácie rizikových prvkov, ktoré huby (organizmus) príjme, majú významný vplyv na antioxidačný status organizmu. V tejto diplomovej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či rôzne koncentrácie vybraných rizikových prvkov v nadzemnej časti jedlej divorastúcej huby sú v štatisticky významnom korelačnom vzťahu s rôznymi antioxidačnými parametrami.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.