Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv obsahu rizikových prvkov na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Július Árvay, PhD.
Abstrakt: Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. Taktiež je známe, že zvýšené koncentrácie rizikových prvkov, ktoré huby (organizmus) príjme, majú významný vplyv na antioxidačný status organizmu. V tejto diplomovej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či rôzne koncentrácie vybraných rizikových prvkov v nadzemnej časti jedlej divorastúcej huby sú v štatisticky významnom korelačnom vzťahu s rôznymi antioxidačnými parametrami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.