Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vplyv technologických úprav na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. taktiež je známe, že akékoľvek kulinárskej úpravy vo všeobecnosti degradujú biologicky aktívne látky, ktoré významne vplývajú na antioxidačný status výslednej porcie jedla. V tejto diplomovej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či klasické spôsoby konzervovania, resp. kulinárskych úprav môžu eliminovať množstvo rizikových prvkov v hubách určených na konzum ale aj antioxidačnú hodnotu výsledného produktu.
Zrušeno:
ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TNi technológia potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.