Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv technologických úprav na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. taktiež je známe, že akékoľvek kulinárskej úpravy vo všeobecnosti degradujú biologicky aktívne látky, ktoré významne vplývajú na antioxidačný status výslednej porcie jedla. V tejto diplomovej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či klasické spôsoby konzervovania, resp. kulinárskych úprav môžu eliminovať množstvo rizikových prvkov v hubách určených na konzum ale aj antioxidačnú hodnotu výsledného produktu.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.