Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Obsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Július Árvay, PhD.
Abstrakt: Ponúkaná téma bakalárskej práce na tému "Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb" sa bude venovať problematike vybraných prvkov a ich prechodu systémom substrát-mycélium-fruktifikačný orgán. Keďže makroskopické huby je možné rozdeliť na saprofytické a mykorízne, tak budeme sledovať rozdiely v bioakumulačných schopnostiach jednotlivých druhov sledovaných húb. Pridanou hodnotou tejto práce bude determinácia možných zdravotných rizík vyplývajúcich z pravidelnej a dlhodobej konzumácie predmetných druhov na základe tolerovateľných príjmov, ktoré definuje Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-APB agropotravinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.