Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Antioxidačné vlastnosti jedlých divorastúcich húb
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Július Árvay, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Július Árvay, PhD.
Summary: Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. taktiež je známe, že akékoľvek kulinárskej úpravy vo všeobecnosti degradujú biologicky aktívne látky, ktoré významne vplývajú na antioxidačný status výslednej porcie jedla. V tejto bakalárskej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či klasické spôsoby konzervovania, resp. kulinárskych úprav môžu eliminovať množstvo rizikových prvkov v hubách určených na konzum ale aj antioxidačnú hodnotu výsledného produktu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-APB Agrifood Processing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.