Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Antioxidačné vlastnosti jedlých divorastúcich húb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Július Árvay, PhD.
Abstrakt: Jedlé divorastúce huby sa považujú za rizikové organizmy z dôvodu vysokej bioakumulačnej schopnosťi vo vzťahu k rizikovým prvkom a v kombinácii s ich obľúbenosťou medzi verejnosťou. Z toho dôvodu je potrebné prihliadať na možné zvýšené riziko alimentárnych otráv vyplývajúcich z dlhodobej a pravidelnej konzumácie jedlých divorastúcich húb. taktiež je známe, že akékoľvek kulinárskej úpravy vo všeobecnosti degradujú biologicky aktívne látky, ktoré významne vplývajú na antioxidačný status výslednej porcie jedla. V tejto bakalárskej práci sa pokúsime zodpovedať otázku, či klasické spôsoby konzervovania, resp. kulinárskych úprav môžu eliminovať množstvo rizikových prvkov v hubách určených na konzum ale aj antioxidačnú hodnotu výsledného produktu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-APB agropotravinárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.