Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt: Vzhľadom na vzrastajúci záujem odbornej, ale i laickej verejnosti o vzťahy medzi stravou a zdravím človeka, sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť potravinám s preukázateľným a účinným antioxidačným pôsobením. Medzi neesenciálnymi potravovými antioxidantmi je najpočetnejšie zastúpená skupina fenolických a polyfenolických látok. Primárnym záujmom vedeckého výskumu je zistenie výskytu polyfenolov v našej strave, bilancia ich potravinového príjmu, objasnenie vzťahu medzi príjmom fenolických látok a vývojom zdravotného stavu populácie a ich možného spolupôsobenia v prevencii niektorých druhov ochorení spájaných s oxidačným stresom. Problematika o skladbe a obsahu fenolických látok v potravinách je v súčasnom období riešená v prácach mnohých odborníkov a riešenie problematiky obsahov fenolických látok a ich zmien v závislosti od spracovateľských podmienok a doby uskladnenia je opodstatnené pre kompatibilnosť s problematikou riešenou na celom svete. Vzhľadom na množstvo dostupných i nejednotných informácií bude bakalárska práca zameraná na vypracovanie prehľadu o výskyte polyfenolov v potravinách a vyhodnotení a porovnávaní publikovaných údajov z pohľadu degradácie týchto látok počas skladovania a spracovania.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-APb agropotravinárstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.