Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
State of topic:
approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Mária Timoracká, PhD.
Summary:
Vzhľadom na vzrastajúci záujem odbornej, ale i laickej verejnosti o vzťahy medzi stravou a zdravím človeka, sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť potravinám s preukázateľným a účinným antioxidačným pôsobením. Medzi neesenciálnymi potravovými antioxidantmi je najpočetnejšie zastúpená skupina fenolických a polyfenolických látok. Primárnym záujmom vedeckého výskumu je zistenie výskytu polyfenolov v našej strave, bilancia ich potravinového príjmu, objasnenie vzťahu medzi príjmom fenolických látok a vývojom zdravotného stavu populácie a ich možného spolupôsobenia v prevencii niektorých druhov ochorení spájaných s oxidačným stresom. Problematika o skladbe a obsahu fenolických látok v potravinách je v súčasnom období riešená v prácach mnohých odborníkov a riešenie problematiky obsahov fenolických látok a ich zmien v závislosti od spracovateľských podmienok a doby uskladnenia je opodstatnené pre kompatibilnosť s problematikou riešenou na celom svete. Vzhľadom na množstvo dostupných i nejednotných informácií bude bakalárska práca zameraná na vypracovanie prehľadu o výskyte polyfenolov v potravinách a vyhodnotení a porovnávaní publikovaných údajov z pohľadu degradácie týchto látok počas skladovania a spracovania.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-APB Agrifood Processing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.