Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt:
Vzhľadom na vzrastajúci záujem odbornej, ale i laickej verejnosti o vzťahy medzi stravou a zdravím človeka, sa v poslednom období venuje zvýšená pozornosť potravinám s preukázateľným a účinným antioxidačným pôsobením. Medzi neesenciálnymi potravovými antioxidantmi je najpočetnejšie zastúpená skupina fenolických a polyfenolických látok. Primárnym záujmom vedeckého výskumu je zistenie výskytu polyfenolov v našej strave, bilancia ich potravinového príjmu, objasnenie vzťahu medzi príjmom fenolických látok a vývojom zdravotného stavu populácie a ich možného spolupôsobenia v prevencii niektorých druhov ochorení spájaných s oxidačným stresom. Problematika o skladbe a obsahu fenolických látok v potravinách je v súčasnom období riešená v prácach mnohých odborníkov a riešenie problematiky obsahov fenolických látok a ich zmien v závislosti od spracovateľských podmienok a doby uskladnenia je opodstatnené pre kompatibilnosť s problematikou riešenou na celom svete. Vzhľadom na množstvo dostupných i nejednotných informácií bude bakalárska práca zameraná na vypracovanie prehľadu o výskyte polyfenolov v potravinách a vyhodnotení a porovnávaní publikovaných údajov z pohľadu degradácie týchto látok počas skladovania a spracovania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-APB agropotravinárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.