Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Július Árvay, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Július Árvay, PhD.
Abstrakt: Ponúkaná téma diplomovej práce na tému sa bude venovať problematike vybraných rizikových prvkov a ich prechodu systémom substrát-mycélium-fruktifikačný orgán. Keďže makroskopické huby je možné rozdeliť na saprofytické a mykorízne, tak budeme sledovať rozdiely v bioakumulačných schopnostiach jednotlivých druhov sledovaných húb. Pridanou hodnotou tejto práce bude determinácia možných zdravotných rizík vyplývajúcich z pravidelnej a dlhodobej konzumácie predmetných druhov na základe tolerovateľných príjmov, ktoré definuje Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO).
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.