Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Abstrakt: Úlohou riešiteľa diplomovej práce bude spracovať problematiku výskytu alimentárnych ochorení na Slovensku za posledné roky, so zameraním na salmonelózy a iné časté ochorenia. Študent sa bude pri vypracovávaní témy opierať predovšetkým o informácie z výročných správ Úradu verejného zdravotníctva SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia