Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Biochemická a genetická charakteristika fazule záhradnej
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bude urobiť literárny prehľad a charakterizovať fazulu záhradnú(Phaseolus vulgaris)z hľadiska botanického zaradenia, genetického pôvodu, nutričnej a technologickej kvality. Hodnotiť sa bude obsah bielkovín, frakčná skladba bielkovín, aminokyselinové zloženie a obsah makro a mikroprvkov. Z hľadiska genetickej diverzity sa v práci budú definovať molekulárne markery založené na polymorfizme DNA a bielkovín. Kľúčové slová: fazula záhradná, nutričná a technologická kvalita, molekulárne markery.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.