Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biochemická a genetická charakteristika fazule záhradnej
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude urobiť literárny prehľad a charakterizovať fazulu záhradnú(Phaseolus vulgaris)z hľadiska botanického zaradenia, genetického pôvodu, nutričnej a technologickej kvality. Hodnotiť sa bude obsah bielkovín, frakčná skladba bielkovín, aminokyselinové zloženie a obsah makro a mikroprvkov. Z hľadiska genetickej diverzity sa v práci budú definovať molekulárne markery založené na polymorfizme DNA a bielkovín. Kľúčové slová: fazula záhradná, nutričná a technologická kvalita, molekulárne markery.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.