Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Podmienky vzniku a rozvoja inovačných aktivít na vidieku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Abstrakt: Tradičná ekonomika vidieka je vzhľadom na svoje lokalizačné podmienky charakteristická nízkou produktivitou spôsobenou nízkou úrovňou inovácií. To spôsobuje rozvojové problémy vidieka, ktorých dôsledkom je jeho postupný úpadok a strata jeho rozvojového potenciálu. Východiskom z tejto situácie je model novej ekonomiky vidieka založenej na inováciách, komunikačných sieťach a malom a strednom podnikaní. Cieľom diplomovej práce bude identifikovať inovatívne MSP vo vybranom vidieckom regióne, analyzovať motívy a podmienky pre ich vznik a rozvoj. Výsledkom bude návrh tvrdých a mäkkých nástrojov na podporu MSR na miestnej a regionálnej úrovni.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia