Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kvalita spermií baranov pôvodnej valašky
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Abstrakt: V súvislosti s chovom národných plemien oviec, vrátane pôvodnej valašky, rovnako ako vo svete, ani na Slovensku nemožno dosiahnuť výraznejší genetický pokrok v chove jednotlivých plemien bez aplikácie moderných metód genetického hodnotenia baranov a bahníc využívaných v reprodukčnom procese. Riešenie problematiky reprodukcie v chove oviec je úzko spojené aj s aplikáciou umelej inseminácie. Čiastočným riešením tejto otázky je inseminácia oviec spermou krátkodobo konzervovanou v tekutom stave. Je však potrebné zdokonaliť konzerváciu spermy hlbokým zmrazením, pretože táto metóda má zatiaľ nepresvedčivé výsledky v umelej inseminácii oviec.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ATI agrobiotechnológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.