Summary of topics offered - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tomka, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Biochemistry and Biotechnology - FBFS
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Marián Tomka, PhD.
Summary: Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je nesporne jednou z celosvetovo najvyužívanejších metodík používaných v biotechnológiách. Jej rozšírenosť je výsledkom univerzálnosti, jednoduchosti, finančnej a časovej nenáročnosti, pričom získané výsledky dávajú presnú a reprodukovateľnú informáciu o analyzovanom fragmente DNA. V súčasnosti je k dispozícií množstvo metodík, využívajúcich PCR ako základný pilier, pričom výber vhodného typu PCR môže poskytnúť oveľa komplexnejší obraz o analyzovanej molekule. Najpoužívanejším typom PCR vo väčšine analýz je qPCR, ktorá je schopná nielen detegovať fragment DNA ale umožňuje aj jeho kvantifikáciu, čo sa využíva na kvantifikáciu mikrobiálneho zaťaženia potravín alebo rastlinnej hmoty, detekciu GMO alebo na kvantifikáciu a genotypizáciu rôznych patogénov. Najmodernejšiu podobu qPCR reprezentuje digitálna PCR (ddPCR), ktorá je založená na spojení PCR a prietokovej cytometrie. Vďaka rozdeleniu na droplety dosahuje ddPCR vyššiu citlivosť a na kvantifikáciu nie je potrebná kalibračná krivka. Táto metodika je v súčasnosti využívaná predovšetkým v analýzach z oblastí medicíny, kde slúži na včasnú diagnostiku dedičných ochorení ale začína sa postupne využívať aj v potravinárstve predovšetkým na kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Vďaka svojim možnostiam, však predstavuje táto metodika moderný nástroj na najrôznejšie analýzy v biotechnológiách, ktoré boli doteraz ťažko zvládnuteľné pomocou štandardnej PCR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABTB Agrobiotechnology /2014/

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.