Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Tomka, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je nesporne jednou z celosvetovo najvyužívanejších metodík používaných v biotechnológiách. Jej rozšírenosť je výsledkom univerzálnosti, jednoduchosti, finančnej a časovej nenáročnosti, pričom získané výsledky dávajú presnú a reprodukovateľnú informáciu o analyzovanom fragmente DNA. V súčasnosti je k dispozícií množstvo metodík, využívajúcich PCR ako základný pilier, pričom výber vhodného typu PCR môže poskytnúť oveľa komplexnejší obraz o analyzovanej molekule. Najpoužívanejším typom PCR vo väčšine analýz je qPCR, ktorá je schopná nielen detegovať fragment DNA ale umožňuje aj jeho kvantifikáciu, čo sa využíva na kvantifikáciu mikrobiálneho zaťaženia potravín alebo rastlinnej hmoty, detekciu GMO alebo na kvantifikáciu a genotypizáciu rôznych patogénov. Najmodernejšiu podobu qPCR reprezentuje digitálna PCR (ddPCR), ktorá je založená na spojení PCR a prietokovej cytometrie. Vďaka rozdeleniu na droplety dosahuje ddPCR vyššiu citlivosť a na kvantifikáciu nie je potrebná kalibračná krivka. Táto metodika je v súčasnosti využívaná predovšetkým v analýzach z oblastí medicíny, kde slúži na včasnú diagnostiku dedičných ochorení ale začína sa postupne využívať aj v potravinárstve predovšetkým na kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Vďaka svojim možnostiam, však predstavuje táto metodika moderný nástroj na najrôznejšie analýzy v biotechnológiách, ktoré boli doteraz ťažko zvládnuteľné pomocou štandardnej PCR.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.