Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Riziká z dovážaných potravín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je spracovanie aktuálnych poznatkov o rizikách z dovážaných potravín. Spracovanie literárnych poznatkov v prvej časti bakalárskej práce o najčastejšie dovážaných potravinách a v druhej časti o rizikách v týchto potravinách. Na základe spracovaných literárnych poznatkoch sformulovať záver a návrh poznatkov na ich využitie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.