Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti podpory propagácie kultúry vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie možností podpory propagácie kultúry vo vybranom regióne poukázať na súčasné využívanie marketingových nástrojov a zhodnotiť ich vplyv na spotrebiteľa. Definovať najefektívnejšie komerčné a nekomerčné marketingové nástroje. Nástroje komunikačného mixu majú okrem propagácie produktu podstatný význam pri tvorbe podnikovej kultúry, prostredníctvom ktorej si ľudia vytvárajú názor. Študent sa sústredí na konkrétne príklady využívania reklamy, podpory predaja, osobného predaja a priameho marketingu, public relations na slovenskom trhu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia