Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovanie literárneho prehľadu z dostupných literárnych zdrojov o pitnej vode, jej zdravotnej bezpečnosti a chemických rizikách so zameraním na dusičnany a dusitany. Vykonanie meraní vzoriek pitnej vody odobratých zo zdrojov. Štatistické spracovanie výsledkov, komentovanie výsledkov a konfrontácia výsledkov. Na základe dosiahnutých výsledkov sformulovanie záveru a návrh poznatkov na ich využitie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.