Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je spracovanie literárneho prehľadu z dostupných literárnych zdrojov o chove hovädzieho dobytka v súlade s welfare a zabezpečení dostatku zdroja kvalitnej pitnej vody. Vykonanie meraní vzoriek pitnej vody z rôznych zdrojov na farme v závislosti od ročného obdobia. Štatistické spracovanie výsledkov, komentovanie výsledkov a konfrontácia výsledkov. Na základe dosiahnutých výsledkov sformulovanie záveru a návrh poznatkov na ich využitie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.