Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
MikroRNA markéry v identifikácii pridanej hodnoty potravinových zdrojov rastlín. D
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt:
Vedecký cieľ: Genomická analýza vybraných obilnín, strukovín a pseudocereálií s cieľom detailnej charakteristiky potravinových zdrojov ako cenného východiskového materiálu pre markérovo podporovanú selekciu a potravinárske využitie. Metodické zámery: Aplikácia inovatívneho postupu genomického mapovania genetických zdrojov pomocou funkčných markérov na báze sekvencií mikroRNA a identifikácia jedinečných miRNA lokusov v kontexte nutričného významu. Očakávané prínosy: Identifikácia funkčných markérov miRNA potravinárskeho využitia a verifikácie analyzovaných genetických zdrojov rastlín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia