Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: MikroRNA markéry v identifikácii pridanej hodnoty potravinových zdrojov rastlín. D
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Vedecký cieľ: Genomická analýza vybraných obilnín, strukovín a pseudocereálií s cieľom detailnej charakteristiky potravinových zdrojov ako cenného východiskového materiálu pre markérovo podporovanú selekciu a potravinárske využitie. Metodické zámery: Aplikácia inovatívneho postupu genomického mapovania genetických zdrojov pomocou funkčných markérov na báze sekvencií mikroRNA a identifikácia jedinečných miRNA lokusov v kontexte nutričného významu. Očakávané prínosy: Identifikácia funkčných markérov miRNA potravinárskeho využitia a verifikácie analyzovaných genetických zdrojov rastlín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia-- nezadané -- -- nezadané --