Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Hodnotenie agrobiodiverzity DNA markérmi (externá forma)
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Summary: Vedecký cieľ: Charakteristika genómov modelových rastlín cereálií a pseudocereálií a vývoj markérovacieho systému umožňujúceho ich charakteristiku, identifikáciu a autentifikáciu. Metodické zámery: Skríningové analýzy profilov univerzálnych DNA markérov a vývoj špecifických markérov kódujúceho priestoru genomickým a bioinformatickým prístupom s prepojením na špecifiká pestovateľskej praxe vybraných obilnín a pseudoobilnín. Zisk polymorfných sekvencií, sekvenácia a softwérová analýza získaných DNA profilov. Vývoj prajmerov špecifických pre rody ovos a láskavec. Očakávané prínosy: Vývoj špecifických markérov umožní jednoznačné odlíšenie/potvrdenie zhody pre jednotlivé genetické zdroje ovsa a láskavca na molekulárnej úrovni. Markéry novej genrácie umožnia prekonať nevýhody dnes už technologicky zastaraných postupov, ktoré trpia najmä nízkou reprodukovateľnosťou, nízkou mierou polymorfizmu a slabou uplatniteľnosťou týchto metodík medzi laboratóriami. V oblasti aplikácie univerzálnych DNA markérov bude uskutočnený skríning ich charakteristík v genómoch záujmových objektov, pričom bude vytvorený unikátny komplexný záznam genetických odtlačkov, ktoré budú spoluvytvárať charakteristiky analyzovaných rodov na účely ich charakteristiky, identifikácie a autentifikácie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SRP Special Plant Production